021-91300510

تماس رایگان

منتقل کردن آدرس قدیمی به آدرس جدید Redirect

آموزش منتقل کردن آدرس قدیمی به آدرس جدید Redirect

آموزش ریدایرکت یا منتقل کردن از یک آدرس به آدرسی دیگر در پنل پلسک در صورتی که مایلید کاربران مشاهده کننده سایت خود را از آدرسی به آدرس دیگر منتقل کنید برای مثال از domain.com به google.com،طبق آموزش زیر عمل کنید : 1- پس از ورود به پلن پلسک هاس
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 18 October 2016 دیدگاه 4 پلسک , کنترل پنل ادامه مطلب