021-91300510

تماس رایگان

فعال کردن پورت ها در Virtualizor

اضافه کردن پورت

آموزش فعال کردن پورت ها در virtualizor

برای فعال کردن پورت ها از دستورات زیر استفاده می کنیم : برای پورت 80 فایل زیر را ایجاد کنید : /usr/local/emps/etc/nginx/port-80.conf : برای فعال کردن پورت 443 این فایل را ایجاد کنید /usr/local/emps/etc/nginx/port-443.conf : بعد از ایجاد فایل باید سرویس Virtualizor ریست شود ب
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 29 November 2016 دیدگاه 4 مجازی ساز , مقاله ادامه مطلب