021-91300510

تماس رایگان

دستور لینوکس برای مشاهده هسته سی پیو

مشاهده تعداد هسته های CPU در سرور لینوکس

مشاهده تعداد هسته های CPU در سرور لینوکس برای مشاهده تعداد هسته های اختصاص یافته به سرور مجازی لینوکس می توانید ار دستور زیر استفاده کنید cat /proc/cpuinfo | grep processor -c
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 13 December 2016 دیدگاه 4 سیستم عامل ادامه مطلب