021-91300510

تماس رایگان

امنیت اطلاعات در سرور

کد ایمن سازی /tmp

دستورات زیر برای ایمن سازی پوشه tmp/   1) Ensure you stop any services that may be writing to the /tmp folder (web server , mysql , ftp daemon) 2) clean your old temp folder ! # rm /tmp -rf # mkdir /tmp" 3) Create a blank file , in order to mount up as /tmp # mkdir /usr/local/tmppartition # cd /usr/local/tmppartition # dd if=/dev/zero of=tmpMnt bs=1024 count=10000000 4
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 25 November 2016 دیدگاه 4 مقاله ادامه مطلب

تکنولوژی RAID بهمراه مزایا و معایب آن

مروری بر تکنولوژی RAID (Raid (redundant array of Disks نوعی تکنولوژی است که باعث افزایش ظرفیت ذخیره سازی و بالا بردن اطمینان از طریق تکنیک های مرتب کردن دیسک ها به شکل آرایه می شود . آرایه ی RAID توسط چندین دیسک فیزیکی که با ساختار RAID مانند RAID0,RAID1 و .
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 22 November 2016 دیدگاه 4 مقاله ادامه مطلب