021-91300510

تماس رایگان

کد نمایش حجم پوشه و فایل در لینوکس

کد نمایش حجم پوشه و فایل در لینوکس

دوتا ار کاربردی ترین دستورات لینوکس که دانستن آنها برای هر شخصی که با لینوکس کار می کند لازم است رو در این مطلب توضیح می دهم.

دستوری که اندازه یک پوشه را نشان می دهد « du » و دستوری که فضای خالی دیسک را نمایش می دهد« df » می باشد. تمامی این اطلاعات را می توانید در صفحه ی man این دستورات به صورت کاملتر ببینید.

du – نمایش اندازه ی پوشه

با تایپ دستور بالا روی خط فرمان لیستی از پوشه های موجود در پوشه ی جاری به همراه اندازه ی هریک از آنها را به شما نمایش می دهد. در خط آخر خروجی اندازه ی کل پوشه ی جاری را می توانید ببینید:

du
برای اینکه اندازه ی یک پوشه ی مشخص را ببینید کافی است مسیر آن را در ادامه ی دستور بنویسید:

du /home/JavanServer
برای اینکه اندازه ی پوشه ها را به صورت بهتری مشاهده کنید از سوئیچ h استفاده کنید. این سوییچ خروجی را به شکل خوانا تری به شما نشان می دهد مانند: ۱K و ۲۳۴M و ۲G.

du -h
سوپیچ a باعث می شود که دستور du نه تنها اندازه ی پوشه ها، بلکه اندازه ی فایلها را نیز نمایش دهد. همانگونه که در مثال زیر می بینید سوییچ h با سایر سوییچ ها قابل ترکیب است.

du -ah
سوئیچ c مقدار کل (total) را در پایان خروجی نمایش می دهد

du -c
برای مثال اگر می خواهید تنها مقدار کل را ببینید می توانید از دستور زیر استفاده کنید

du -ch | grep total
سوئیچ s (حرف s کوچک) تنها مقدار کل را به عنوان خروجی بر می گرداند و جزئیات محتوای پوشه را نشان نمی دهد

du -s
سوئیچ S (حرف S بزرگ) تنها محتوای پوشه را نشان می دهد و اندازه ی پوشه های داخل پوشه ی اصلی را از نتیجه حذف می کند

du -S
برای اینکه فایل ها یا پوشه هایی را از نتیجه حذف کنیم از سوئیچ X (حرف X بزرگ) یا exclude استفاده می کنیم. برای نمونه به دستور زیر دقت کنید. این دستور اندازه ی محتوای پوشه را بجز فایل ها و پوشه هایی که شامل عبارت mp3 هستند نمایش می دهد.

du –exclude=mp3
برای نمایش اطلاعات سیستم فایل و فضای دیسک از دستور زیر استفاده کنید:

df
خروجی چیزی مانند زیر خواهد بود.

Filesystem ۱K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/vda ۲۰۵۰۹۳۰۸ ۱۰۲۰۰۷۲۰ ۹۲۴۳۷۳۲ ۵۳% /
none ۴ ۰ ۴ ۰% /sys/fs/cgroup
udev ۲۴۳۹۹۲ ۴ ۲۴۳۹۸۸ ۱% /dev
tmpfs ۵۰۷۲۸ ۴۱۶ ۵۰۳۱۲ ۱% /run
none ۵۱۲۰ ۴ ۵۱۱۶ ۱% /run/lock
none ۲۵۳۶۳۲ ۰ ۲۵۳۶۳۲ ۰% /run/shm
none ۱۰۲۴۰۰ ۰ ۱۰۲۴۰۰ ۰% /run/user
برای اینکه اطلاعات خوانا تر نمایش داده شود از سوئیچ h استفاده کنید:

df -h
خروجی دستور بالا مانند زیر خواهد بود:

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda ۲۰G ۹٫۸G ۸٫۹G ۵۳% /
none ۴٫۰K ۰ ۴٫۰K ۰% /sys/fs/cgroup
udev ۲۳۹M ۴٫۰K ۲۳۹M ۱% /dev
tmpfs ۵۰M ۴۱۶K ۵۰M ۱% /run
none ۵٫۰M ۴٫۰K ۵٫۰M ۱% /run/lock
none ۲۴۸M ۰ ۲۴۸M ۰% /run/shm
none ۱۰۰M ۰ ۱۰۰M ۰% /run/user

تهیه مجتبی حیدری – جوان سرور

تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 13 March 2015 دیدگاه 4 سیستم عامل , وب سرور

دیدگاه خود را بنویسید