021-91300510

تماس رایگان

آموزش وصل شدن به ریموت سرور ویندوز

آموزش وصل شدن به ریموت سرور ویندوز

آموزش وصل شدن به ریموت سرور ویندوز

برای اتصال به سرور از طریق Remot Desktop connection مراحل زیر را دنبال فرمایید :

ابتدا مسیر Start—>Run—> Remot Desktop connection و سپس

گام اول :
آموزش وصل شدن به ریموت سرور ویندوز width=

گام دوم :

آموزش وصل شدن به ریموت سرور ویندوز

نکته *در صورتی که قبلا با یوزنام دیگری وارد شده اید مانند شکل زیر عمل نمایید :

آموزش وصل شدن به ریموت سرور ویندوز

گام سوم :

آموزش وصل شدن به ریموت سرور ویندوز

گام چهارم :

و در آخر ورود به سرور

آموزش وصل شدن به ریموت سرور ویندوز

حمید محمدی – جوان سرور

تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 2 December 2015 دیدگاه 4 ویندوز

دیدگاه خود را بنویسید