صفحه اصلی - جوان سرور

آموزش وصل شدن به ریموت سرور ویندوز

آموزش وصل شدن به ریموت سرور ویندوز

برای اتصال به سرور از طریق Remot Desktop connection مراحل زیر را دنبال فرمایید :

ابتدا مسیر Start—>Run—> Remot Desktop connection و سپس

گام اول :
آموزش وصل شدن به ریموت سرور ویندوز width=

گام دوم :

آموزش وصل شدن به ریموت سرور ویندوز

نکته *در صورتی که قبلا با یوزنام دیگری وارد شده اید مانند شکل زیر عمل نمایید :

آموزش وصل شدن به ریموت سرور ویندوز

گام سوم :

آموزش وصل شدن به ریموت سرور ویندوز

گام چهارم :

و در آخر ورود به سرور

آموزش وصل شدن به ریموت سرور ویندوز

حمید محمدی – جوان سرور

سایر آموزش ها
آیا سرویس خاصی نیاز دارید ؟ مشـاهده پلـن ها و قیمـت ها
نماد اعتبار